CHIME-modellen beskriver fem faktorer, der hver især eller i kombination fremmer personlig recovery hos mennesker med psykiske vanskeligheder.

Når vi som fagprofessionelle arbejder med at understøtte den personlige recovery hos et menneske med psykiske udfordringer, er elementerne i CHIME vigtige at forholde sig til og integrere i arbejdet.

CHIME er et akronym dannet af følgende engelske ord:

 • Connectedness – Forbundethed
 • Hope and optimism – Håb og optimisme
 • Identity – Identitet
 • Meaning in life – Mening med tilværelsen
 • Empowerment – Empowerment og selvstændighed

👉 CHIME – kort fortalt

CHIME er udarbejdet af Mary Leamy et. al (2011) på baggrund af den eksisterende litteratur og forskning på socialområdet.

Leamy et. al understreger, at personlig recovery er en individuel og kompleks proces. Af samme grund skal CHIME ikke forstås som en rigid model for, hvad recovery ’er’, men snarere en forståelsesramme, der kan understøtte en recovery-orienteret indsats.

CHIME kan også anvendes som en forståelsesramme i forbindelse med indsatser mod ensomhed.

I det følgende udfolder vi hvert enkelt element i CHIME-modellen.

 • Forbundethed (Connectedness)
  At føle sig forbundet til eksempelvis familie, venner, fagpersoner, job/uddannelse eller lokalsamfund.
 • Håb og optimisme (Hope and optimism)
  At føle håb og optimisme i forhold til egne ressourcer, muligheder, fremtidsperspektiver, bedringsudsigter.
 • Identitet (Identity)
  At udvikle en positiv identitetsfølelse ud fra fornyet tro på egne evner, nye erkendelser, selvtillid og mindre selvstigmatisering.
 • Mening med tilværelsen (Meaning in life)
  At finde/genfinde mening med tilværelsen i sociale relationer, at være noget for nogen og med nogen.
  At være en del af samfundslivet og derigennem generhverve oplevelsen af livskvalitet.
 • Empowerment
  At genvinde kontrol og handlekraft i eget liv gennem succeserfaringer, der er hjulpet på vej af f.eks. tilførelse af ny viden, ny selvbevidsthed, nye redskaber, opbakning og følgeskab.

Recovery og recovery-orienterede indsatser

Recovery betyder ’at komme sig ’.

Grundtanken i recovery er, at man kan komme sig efter psykisk sygdom ved at tilegne sig viden og nye færdigheder til at genskabe en god og meningsfuld hverdag.

Recovery-orienterede indsatser er kendetegnet ved en ligeværdig samarbejdsrelation mellem borgeren og de fagprofessionelle, hvor borgeren får en rolle som erfaringsekspert, med indefra-perspektivet, og de fagprofessionelle varetager rollen som fagekspert med udefra-perspektivet.

Mødet mellem borgeren og de fagprofessionelle anskues på den måde som et møde mellem to ekspertpositioner.

Hent CHIME-redskabet som postkort

Klik på billedet forneden (åbner i nyt faneblad).

Du kan fx printe det og hænge det på din opslagstavle eller gemme det digitalt.